GRAND na facebooku


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.jesenican.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu www.jesenican.com,

JESENIČAN s.r.o., Velká Jesenice 141, 552 24 Velká Jesenice, IČ: 62497731, DIČ: CZ62497731.

(Provozovatel je plátce DPH).

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.jesenican.com.

Provozovnou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí sídlo společnosti JESENIČAN s.r.o., prodávajícího se sídlem na adrese Velká Jesenice 141, 552 24 Velká Jesenice.

Ceny zboží, zobrazované na stránkách internetového obchodu www.jesenican.com, jsou uvedeny „bez DPH“ a „s DPH“.

Ceny dopravného jsou uvedeny s DPH.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech uvádíme.

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.

 

II. Objednávka - uzavření smlouvy

1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.jesenican.com je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy dochází v momentu, kdy kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, s prohlášením o ochraně osobních údajů a cenami a podmínkami dopravy a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.jesenican.com, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.

Vámi objednané zboží pro Vás můžeme rezervovat pouze 14 dní. V případě, že se nám nepodaří Vás kontaktovat v této lhůtě automaticky objednávku stornujeme. Po dohodě lze tuto lhůtu prodloužit, popřípadě objednávku obnovit.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být i sídlo společnosti.

7. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladů na dopravu a balné včetně případných nákladů spojených s jejich vymáháním. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádání může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou (více viz článek III).

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v sekci Dodací podmínky.

9. Kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech v následujících případech: vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.jesenican.com (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na info@jesenican.com a nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

10. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

11. Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem - nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na info@jesenican.com. Zrušit objednávku lze i telefonicky na naši infolinku +420 491 459 219 v pracovních dnech od 7-15:30 hod. V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí emailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží (předání zboží dopravci), poté již vznikají prodávajícímu náklady na dopravné (více viz článek III.9)

.

III. Dodací podmínky

1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí 2 až 10 pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb uskutečněných bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku "vyšší moci"), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (např. telefonicky / emailem).

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny uvedené v článku IV těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná na území České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:

a) kdy dochází k úpravě zboží na základě požadavku zákazníka
b) kdy je zprostředkován prodej zboží, které není ve stálé nabídce na www.jesenican.com na základě požadavku zákazníka

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.  

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad a dodací list splňující podmínky daňového dokladu. Pokud faktura - daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail kupujícího (tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci).

9. Při nevyzvednutí odeslané zásilky nebo při včasném nezrušení objednávky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů dle platného ceníku smluvní přepravy , nebo dle platného ceníku České pošty, s.p., uveřejněného vždy na svých internetových stránkách a platného v době odeslání zásilky, včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.).

10. Prodávající rozdělí zásilku, která váží více jak 30 kg (počítáno včetně veškerého obalového a výplňového materiálu) na více balíků tak, že za každých dalších započatých 30 kg váhy bude účtován poplatek navíc (viz článek IV). Pro určování váhy zboží není určující váha uváděná na výrobku, výrobcem, nebo v e-shopu u detailu zboží. Prodávající si v takovémto případě vyhrazuje právo určovat váhu sám, zejména s přihlédnutím na použitý obalový a výplňový materiál. Současně si prodávající vyhrazuje právo rozdělit zásilku do více balíků i v případech, kdy celková váha nepřesáhne 30 kg. Prodávají tak učiní zejména tehdy, kdy bude hrozit poškození obsahu zásilky i přes její zabalení s nejlepší péčí, např. výrazně odlišný charakter jednotlivých položek zásilky (tvar, hmotnost, materiál originálního obalu)

.

IV. Způsob dopravy a úhrada zboží

1. Osobní odběr zboží v sídle společnosti prodávajícího - ZDARMA.

2. Dopravné prostřednictvím přepravní společnosti DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dále jen DPD)

- při platbě dobírkou: 115,- Kč
- při platbě předem na bankovní účet prodávajícího: 115,- Kč.

3. Ceny dopravného a poštovného jsou uvedeny s DPH.

Způsob dodání může být po telefonické konzultaci prodávajícího a kupujícího změněn zejména s ohledem na hmotnost a rozměry zboží apod.

 

V. Reklamace

1. V případě, kdy kupujícím je spotřebitel, řídí se reklamace zboží striktně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. V případě, že kupujícím je fyzická osoba-podnikatel či právnická osoba a nákup je realizován na IČO (zboží slouží k podnikání), řídí se smluvní vztahy obchodním zákoníkem.

3. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.jesenican.com, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

.

VI. Záruční doba zboží

1. Dle § 620 občanského zákoníku je:
a) při prodeji spotřebního zboží záruční doba 24 měsíců
b) u prodeje krmiv záruční doba 3 týdny

2. Dle obchodního zákoníku, zákona č.513/1991 Sb., se nestanovuje minimální délka trvání záruční doby. www.jesenican.com i v těchto případech záruční dobu poskytuje a to individuálně dle druhu výrobku.

.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující – spotřebitel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. tohoto článku.


2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.

3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na info@jesenican.com. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby plnohodnotného dodání zboží.

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující, fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

VIII. Velkoobchodní podmínky

1. Vztah prodávajícího s kupujícím, kterým je fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba se řídí obchodním zákoníkem, v platném znění, a těmito obchodními podmínkami, není-li písemně dohodnuto jinak.

2. Velkoobchodní zákazník může dostat slevy dle předchozí domluvy s prodávajícím.

3. Nebude-li písemně ujednáno jinak, neplatí pro velkoobchodního zákazníka při poskytnutí slevy na zboží nárok na dopravné zdarma při splnění výše uvedených podmínek v bodě IV.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.jesenican.com.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

4. Nabídka akčního a zlevněného zboží nebo zboží označené jako "zdarma" platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako "zdarma" nebo akční zboží není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.10.2014

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.jesenican.com. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.


2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.

3. V případě, že kupující zjistí:

a) zjevné poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen s dopravcem vyhotovit škodový zápis a kopii zápisu doručit prodávajícímu, nejlépe elektronicky na emailovou adresu info@jesenican.com. Kupující není povinen zjevně poškozené zboží převzít. Toto zboží pak bude vráceno prodávajícímu, kde bude zboží překontrolováno, přebaleno nebo případně vyměněno a odesláno na náklady prodávajícího znovu kupujícímu. Reklamační řízení pak bude probíhat mezi prodávajícím a dopravcem,

anebo zjistí

b) že reklamované zboží bylo doručeno kupujícímu přepravní společností DPD, a ten zjistí, že zboží má skrytou vadu, je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na info@jesenican.com nebo telefonicky na infolinku +420 491 459 219 a to nejdéle 2. pracovní den od převzetí zásilky. Po této lhůtě má prodávající právo reklamaci zamítnout. Reklamační řízení bude probíhat mezi prodávajícím a přepravcem.

Na základě vyhotoveného reklamačního protokolu nebo škodového zápisu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží. Poškozené zboží kupující doloží fotografiemi.

4. Prodávající  a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamaci způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

7. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci, její opravou nebo formou slevy.

8. Postup podle bodu 7 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

II. Postup reklamace

Uvědomujeme si Vaše potenciální komplikace při absenci reklamovaného produktu, a proto neustále dbáme na maximální rychlost a preciznost při řešení reklamací.

Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

1. O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail info@jesenican.com, případně i telefonicky na číslo +420 491 459 219.  Z technických důvodů nemusí být emailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem. Kupující je povinen z důvodu administrativního zjednodušení reklamace uvádět číslo své objednávky.

2. Bez zbytečného odkladu Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup. Pro případ, že daný výrobek bude nutné z jakéhokoliv důvodu odeslat zpět prodávajícímu, bude na adresu prodávajícího současně se zbožím zaslán reklamační protokol.

3. Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího.

4. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

5. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.